Planlama

Şehir Planlama çalışmaları; sayısal ortamda, CBS altyapısı kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Bu çalışmalar esnasında; nüfusun, mekanın gelişme eğilimleri ve yerleşim alanlarının sosyal, ekonomik, kültürel durumlarının analizleri göz önünde bulundurulmaktadır.

Planı yapılacak yerleşkenin önümüzdeki 25 yıllık hedef süreci içerisinde gelişme potansiyellerini, arazi parçalarının konut, turizm, sanayi ve tarım gibi genel kullanış biçimlerini, nüfus yoğunluklarını, ulaşım sistemlerini, yerleşme alanlarının gelişme yönlerini, büyüklüklerini, oluşacak yapılaşma şartlarını ve diğer ilgili bilgileri ayrıntıları ile gösteren plandır.

 • Kent Bilgi Sistemlerinin Kurulması
 • Bölgesel Gelişim Planları
 • Çevre Düzeni Planları
 • 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli İmar Planları
 • ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) Raporunun Hazırlanması
 • Kentsel Dönüşüm Planları
 • İlave İmar Planları
 • Revizyon İmar Planları
 • Mevzi İmar Planları
 • İmar Planı Değişiklikleri
 • Ulaşım Planlaması
 • Enerji santrali (GES-RES-HES) projeleri
 • Mevcut İmar Planlarının Sayısallaştırılması
 • Araştırma Raporları
 • Proje ve Yatırım Yönetimi
 • Teknik Danışmanlık
Menü