Riskli Alan İlanları

Muhtemel bir afet sırasında, zemini veya üzerindeki mevcut yapılaşması açısından risk altında olan alanların bir bütün olarak değerlendirilmesi istendiğinde, riskli alan teklifi hazırlanacak sınırlar belirlenir. Riskli alan ilanı çalışmalarına başlanılması konusunda idarenin talimatı ile çalışmalara başlanır. Belirlenen riskli alan sınırları içinde, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmeye alınarak, dönüşüm çalışmalarına başlanılması için, Çevre Şehircilik Bakanlığına teslim edilmek üzere hazırlanacak başvuru dosyası firmamız tarafından hazırlanmaktadır. Dosyada yer alması gereken;

 • Teknik Rapor,
 • Daha önce meydana gelmiş tüm afetler ve bu afetlerde yaşanan kayıtplar ve afetler sonrası hasar gidermeye yönelik yapılan işlemleri içeren açıklama raporu,
 • Alanın büyüklüğünü de içeren koordinatlı sınırlandırma haritası,
 • Alanda kamuya ait mülklere ilişkin liste ve mülkiyet durumunu gösterir analizler,
 • Uydu Görüntüsü, Yer Bilimsel Etüt Raporu,
 • Alanda kültür varlığı koruma alanı veya tescilli eserler olup olmadığına ilişkin araştırma raporu,
 • Mevcut yapı stoğuna ilişkin analizler ve ek analiz paftaları (kat adetleri, bina fonksiyonları, parsel büyüklükleri, yapı durumu paftası, emsal ve imar planı analizleri, TAKS analizleri, bina cinsi analizi, dolu ve boş binalar analizi, mevcut altyapı hatlarına ilişkin (içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, enerji, AYKOME kararları,vb..) paftalar,
 • Üst Ölçek Analizleri,
 • Ön Fizibilite ve Maliyet Analizleri,
 • Meri Plan Analizleri,
 • Öneri İmar Planı ve Kentsel Tasarım Paftası,
 • Proje uygulama aşamaları,
 • Tüm verilerin CBS ortamında hazırlanmış verileri,

şirketimiz uzman personelleri tarafından hazırlanmaktadır.

Menü