Kentsel Dönüşüm

Kentsel gelişmenin toplumsal ekonomik ve mekansal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu alanların sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilmesi için yıkıp yeniden yapma, canlandırma, sağlıklaştırma veya yeniden yapılandırma için proje üretilmesi ve uygulama yapılmasıdır. Özetle kentsel dönüşüm bir kentin dokusun bozan sorunların giderilmesi anlamına geliyor. Gecekondu dönüşüm/kentsel yenileme projelerinde “kent içinde kaçak yapılaşma alanları ile ekonomik ömrünü doldurmuş bulunan çöküntü alanlarının gerekli tüm kentsel ve sosyal donatı hizmetleri getirilerek olası tüm doğal afet riskleri de bertaraf edilecek şekilde yeniden fenni ve sıhhi standartlara haiz bir şekilde yapılandırılması” amaçlanmaktadır.

Kentlerdeki çarpık yapılaşma ve yarattığı sorunların çağdaş şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olarak yeniden yapılandırılmasını sağlamak üzere kentsel dönüşüm projeleri gündeme gelmiştir. Bu hususta 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5436 sayılı Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanununda düzenlemeler yer almaktadır.

En son olarak ise 6306 sayılı AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ile Türkiye’de kentsel dönüşüm hareketleri gündemde gelmektedir.

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi

Kanun, afet riski altındaki alanlar ile riskli yapıların dönüşümünü sağlayarak, Ülke genelinde, sağlıklı, güvenli ve yaşanılabilir çevreler oluşturmak maksadıyla çıkarılmıştır. Afetler neticesinde bir daha can kaybı yaşanmaması ve şehirlerin sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerine dönüştürülmesi hedeflenmiştir.

Kentsel Dönüşüm Çalışma Aşamaları:

1. MEVCUT DURUM TESPİTİ

  • Saha Çalışmalarında Toplanan Yapısal ve Bitkisel Verilerin Değerlendirilmesi
  • Kıymet Takdir Raporlarının Hazırlanması ve Haksahipliğinin Tespiti ve Mülkiyet Analizi

2. MATEMATİKSEL VE FİNANSAL MODELİNİN OLUŞTURULMASI VE MEKANSAL TASARIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

  • Kentsel Konsept ve Matematiksel – Finansal Model Hazırlanması
  • Uzlaşma Kriterlerinin Belirlenmesi ve Uzlaşma Protokollerinin Hazırlanması
  • Kentsel ve Kurgusal Tasarım Projelerinin Hazırlanması
  • Yatırımcı Kuruluşu ile Fizibilitenin Çıkartılması

3. UYGULAMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

  • Haksahiplerini Bilgilendirme ve Uzlaşma Protokollerinin İmzalanması
  • Mülkiyet Devirlerinin Alınması ve İmar Planlarının Hazırlanması
  • Alt Yapı ve Üst Yapı Projelendirme ve İnşaat İşleri

Kentsel Dönüşüm Projelerimizden Örnekler: