Harita

Doğal hali hazır haritaları ve yapay tesislerini belirli bir ölçekte gösteren haritalara halihazır haritalar denir. Yeryüzünün, topoğrafik yapısının ve fiili kullanımının kağıt üzerine belirli oranlarda küçültülerek aktarılmış hali olan, yeryüzünün üç boyutlu olarak okunabilecek bir fotografik niteliğindeki haritalardır.

Uygulama imar planına altlık teşkil edecek şekilde oluşturulmuş haritalardır ki, içeriklerinde, haritası yapılacak bölgeye ilişkin, arazi üzerinde mevcut olan; yüksekliklerden eşyükselti eğrileri, binalar, doğal su kaynakları, akarsular, denizler, ormanlar, alt ve üst yapı projeleri müştemilatları, sanat yapıları, kadastral parseller gibi harita sembolleri ile gösterilmiş bilgiler bulunur.

Halihazır Harita içinde bulunulan durumu gösteren harita anlamına gelir. Halihazır Harita ‘da nirengi, RS noktaları, poligon noktaları, binalar, binaların kat adedi, yollar, kaldırımlar, sokaklar, yol ve sokak dışında kalan yerlere ait yükseklik eğrileri, ağaçlar, elektrik direkleri, ada ve parsel sınırları ve numaraları vb. çalışılan alanda bulunan her şey gösterilir. Halihazır Haritalar, "1/2500 ve Daha Büyük Ölçekli Harita ve Planlarının Yapım Yönetmeliği" esaslarına göre 1/1000 veya 1/2000 ölçekli olarak yapılır.

Kısaca tanımlamak gerekirse, belediyelerin yapacağı teknik hizmetlerin proje planlaması, tasarım çalışmaları, uygulaması ve işletmesi, imar planı ve yukarıda belirtilen diğer projelerin gerçekleşmesi amacıyla belediyelerce veya İller Bankası'nca yaptırılan büyük ölçekli haritalara Halihazır Harita denilir. İmar Planı sınırları dışında kalan yerlerde yapılacak olan yapıların ruhsat alabilmesi için Mevzi İmar Planı'nın dolayısıyla da Halihazır Haritasının hazırlatılması gerekmektedir.

 • Sayısal Halihazır Harita Üretimi
 • İmar Uygulamaları
 • Kamulaştırma ve Şeritvari Harita Üretimi
 • Çizgisel Yapımı
 • Fotogrametrik Harita Yapımı
 • Orto-Foto Üretimi
 • Kadastro Haritaları
 • Plankote Çalışmaları
 • Konum Belirlemeleri
 • Yer Altı Ölçmeleri
 • Deformasyon Ölçümleri
 • Her Türlü Projenin Arazi Uygulamaları